Obchodné podmienky

1.       Úvodné ustanovenia

 1. Týmito obchodnými podmienkami špecifikujme vzťah medzi nami, obchodnou spoločnosťou DOTYKY PRÍRODY s.r.o. so sídlom Hradská 1/a, Bratislava 821 07, IČO: 35 895 420, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 32659/B (ďalej v texte tiež ako „predávajúci“ alebo ako „DOTYKY PRÍRODY“) ako predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.dotykyprirody.sk  a Vami ako našim zákazníkom, ktorý s nami uzatvára kúpnu zmluvu.
 2. K našim zákazníkom pristupujeme jednotne a poskytujeme im rovnaké výhody, či už sú spotrebitelia, alebo nie. Preto sa na všetkých našich zákazníkov vzťahujú pravidlá stanovené v týchto obchodných podmienkach.
 3. Tieto podmienky sú určené primárne pre kúpu tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu. 
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú spracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“ alebo „OZ“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

2.       Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kúpnu zmluvu s nami môžete uzavrieť na diaľku prostredníctvom internetového obchodu.
 2. V prípade kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku predstavuje objednávka jej odoslaním na internetovej stránke www.dotykyprirody.sk,    návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka je platná 7 dní a jej prijatie vám potvrdíme e-mailom. Kúpna zmluva je potom uzavretá naším prijatím návrhu z našej strany vo forme odoslania objednaného tovaru. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom.
 3. Tovar dodávame iba v množstve obvyklom pre spotrebu domácnosti. V konkrétnych prípadoch (najmä pri zľavách či výpredajoch) sme oprávnení určiť maximálne množstvo, ktoré je z našej strany možné vám dodať.

3.       Odstúpenie bez udania dôvodu

 1. Zo zákona ste oprávnení odstúpiť od zmluvy uzavretej cez internet bez udania dôvodu do 14 dní od doručenia tovaru. 
 2. Ak chcete využiť toto právo, je nevyhnutné nám v uvedenej lehote oznámiť svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Najvhodnejšou možnosťou je kontaktovať nás na e-maile info@dotykyprirody.sk Použiť môžete aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete TU.
 3. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 4. Tovar bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia, zašlite na adresu Hradská 1/a, Bratislava 821 07. Pokiaľ v súvislosti s uzavretím zmluvy zašle predávajúci zákazníkovi tovar navyše zadarmo („darček“), je potrebné vrátiť aj tento darček. 
 5. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa zákona zodpovedáte za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než je nutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru (napr. ak používate tovar aj po tom, ako ste ho už raz vyskúšali). Ďalej Vás upozorňujeme, že nie ste oprávnení odstúpiť od zmluvy pri tovare vyrobenom podľa Vašich požiadaviek alebo tovare prispôsobenom osobným potrebám a pri tovare, ktorý ste vybrali z uzavretého obalu, a ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov (napr. pri otvorení kozmetických prípravkov a iného tovaru, ktorý prichádza do priameho styku s pokožkou). Ďalej predávajúci upozorňuje, že nie je možné odstúpiť od zmluvy o službe darčekového alebo ekologického balenia, ak je tovar už zabalený, a služba teda poskytnutá (k poskytnutiu služby darčekového či ekologického balenia pristupuje predávajúci bezodkladne po urobení objednávky, ak si zákazník zvolí v objednávke túto službu).
 6. Vrátené liečivé prípravky sa stávajú nepoužiteľnými a predávajúci je povinný zaistiť ich odstránenie. S ohľadom na zákonné ustanovenie tak nie je možné bez dôvodu odstúpiť od zmluvy pri zásielkovom výdaji liečivých prípravkov.

4.       Reklamácia

 1. Ak má tovar pri dodaní chybu, môžeme sa spoločne dohodnúť na kompenzácii vo forme poukážky. Ďalej ste oprávnení požadovať odstránenie chyby prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy. V prípade, že by také odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny, a pokiaľ ide zároveň o významnú chybu, môžete tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tieto práva máte aj v prípade, že sa uvedená chyba prejaví neskôr.
 2. Za chyby na tovare zodpovedáme, ak sa prejavia v priebehu dvoch rokov od dodania tovaru, alebo do dátumu použiteľnosti uvedeného na obale tovare.
 3. Za chybný sa považuje hlavne tovar, ktorý nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslúži na svoj účel, nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov či nebol dodaný v dohodnutom množstve. Upozorňujeme, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samú osebe považovať za chybu tovaru. Takisto za chybu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec vašej objednávky. Obrázky tovaru v našom internetovom obchode majú ilustratívny charakter a nepredstavujú záväzné zobrazenie vlastností tovaru (obal tovaru sa môže napríklad líšiť z dôvodu zmeny obalu výrobcom).
 4.  Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile info@dotykyprirody.sk. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu Hradská 1/a, Bratislava 821 07 spolu s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý nájdete TU . Nezabudnite uviesť, v čom vidíte chybu tovaru alebo ako sa chyba prejavuje, prípadne požiadavku na spôsob vybavenia.
 5. O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavení či zamietnutí, Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailových alebo textových správ. Môžeme sa s Vami spojiť aj telefonicky.
 6. V prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od dátumu nákupu máte právo na zaslanie odborného posúdenia. V prípade reklamácie uplatnenej po tomto období, máte pri zamietnutej reklamácií možnosť nechať si tovar odborne posúdiť u osoby uvedenej v oznámení o zamietnutí reklamácie, a to na naše náklady. 
 7. O reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia chyby nebude trvať dlhšie než 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť.
 8. Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade oprávnenej reklamácie my.

5.       Spôsob platby a dodania

 1. Spôsob platby a dodania si môžete zvoliť z nami ponúkaných možností – kuriérska spoločnosť alebo osobne na dohodnutej adrese. Pred odoslaním objednávky Vás na zvolený spôsob platby a dodania a na náklady s nimi spojené vždy upozorníme.
 2. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. 
 3. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. 
 4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.
 6. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi: 
 • bezhotovostne platobnou kartou, 
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho
  1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. 
  2. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak kupujúci, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. 
  3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho. 
  4. 6.10.Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou. 
  5. 6.11.Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku/daňový doklad. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase prijatia objednávky tovaru od kupujúceho.
  6. 6.12.Tovar je kupujúcemu doručený: 
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke cez Slovenskú poštu alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil, 
 • osobným odberom v prevádzke predávajúceho.

Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru. 

 1. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko za prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 
 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. 
 4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil. 
 5. Tovar skladom bude odoslaný kupujúcemu od 3 do 14 dní od potvrdenia  a úhrady objednávky a doručený spôsobom zvoleným v objednávke. 
 6. Ak by sa dodacia lehota predĺžila, bude o tom kupujúci včas informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak si kupujúci objedná viac druhov alebo väčšie množstvo tovarov, budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou. 
 7. Ak kupujúci zásielku neobdrží do 5 pracovných dní od oznámenia o odoslaní objednávky na uvedenú dodaciu adresu, odporúčame informovať sa u predávajúceho telefonicky, prípadne mailom. 
 8. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania a vyžiada si odsúhlasenie kupujúceho. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim (meškanie zásielky, strata zásielky…). 
 9. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
 10. Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, v prípade, že: 
 • zásoby sú vypredané, 
 • tovar sa už nevyrába, či nedodáva.

 V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, za účelom oznámenia tejto skutočnosti resp. dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od písomného zrušenia objednávky kupujúcim. 

 1. Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške: 
 • 5 €, pokiaľ hodnota nákupu nepresahuje 70 € 
 • 0,00 €, pokiaľ hodnota nákupu presiahne 71 € 
 • Doručenie tovaru mimo SR je spoplatňované individuálne.

6.       Ďalšie informácie

 1. Našim zákazníkom poskytujeme rôzne zľavy a darčekové či iné poukážky. Ich použitie sa riadi pravidlami, o ktorých zákazníka v každom jednotlivom prípade informujeme. Ak nie je stanovené inak, možno každú zľavu či darčekovú poukážku použiť iba jednorazovo a na jeden nákup možno použiť len jednu poukážku toho istého druhu. Ak nie je stanovené inak, nemožno zľavy a akcie na tovar vzájomne kombinovať. V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na novú poukážku neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.
 2. V súvislosti s uskutočneným nákupom vám môže byť zaslaný treťou stranou hodnotiaci dotazník. Môžete sa tak podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník vyplníte.

7.       Všeobecné informácie

 1. DOTYKY PRÍRODY ako vlastník domény www.dotykyprirody.sk nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepochopenie alebo nesprávne použitie poskytnutých informácií. Cieľom webstránky nie je diagnostikovať, predpisovať liečbu alebo liečiť akékoľvek ochorenie, chorobu alebo poranenie tela. Autor nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo zranenie, buď spôsobené alebo údajne spôsobené, voči akejkoľvek osobe alebo právnickej osobe, na základe informácií obsiahnutých na tejto stránke. Informácie tu odprezentované v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu s lekárom. Osoba trpiaca na akékoľvek ochorenie, chorobu alebo poranenie by mala konzultovať kvalifikovaného poskytovateľa zdravotných služieb.
 2. Všetky informácie, ktoré kupujúci pri spolupráci uvedie, sú dôverné a predávajúci s nimi bude tak zaobchádzať. Ak kupujúci neudelí písomný súhlas, údaje o ňom nebude predávajúci iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú môžu byť kupujúcemu zasielané obchodné oznámenia v zmysle zákona. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na webovej stránke www.dotykyprirody.sk.
 3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle ustanovenia §3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 4. Subjektom mimosúdneho konania pre prípady sporov, prípadne subjektom pre prijímanie sťažností spotrebiteľov, je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, je zároveň orgánom dohľadu nad činnosťou našej spoločnosti.
 5. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 6. Kontrolným orgánom, ktorý vykonáva dozor nad činnosťou predávajúceho, pokiaľ ide o výdaj liečivých prípravkov je Štátny ústav pre kontrolu liekov, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava, tel.: +421/2/50 70 11 11, e-mail: info@sukl.sk, www: https:/ /www.sukl.sk/. 
 7. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 8. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 9. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 10. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky. Miestom plnenia je Slovensko.
 11. Všetky ceny výrobkov a služieb sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy, popr. do odoslania tovaru zmení, je zákazník s prihliadnutím na ním zvolený druh platby povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci neodkladne zašle zákazníkovi e-mailom správu s výzvou o oznámenie, kam je možné uhradiť zákazníkovi preplatok kúpnej ceny.
 12. Odoslaním objednávky súhlasíte so zaslaním daňového dokladu v elektronickej podobe. Daňový doklad zašleme elektronicky v emaile o expedícii zákazky. Ak si však prajete zaslať daňový doklad aj v listinnej podobe, napíšte nám správu a daňový doklad Vám zašleme spolu s tovarom.  
 13. Všetky ceny tovaru vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob.
 14. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 15. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 16. Obchodné podmienky si môžete stiahnuť TU.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 8.11.2021

Táto webstránka používa cookies.